1. מחירון אישי ניצור מסעיפי פרוייקט קיים . (איך מוסיפים סעיפים לפרוייקט ?).

2. נפתח את טופס הקטלוג :

כפתור הצג קטלוג

3. נבחר במחירון האישי מתפריט המחירונים :

 

תפריט בחירת מחירון

 

4. נלחץ על כפתור עדכן מחירון :

כפתור עדכן מחירון

 

5. נבחר מחירון מהרשימה :

בחר מחירון מהרשימה

 

6. המחירון האישי נוצר ע"פ הפרוייקט.

מחירון אישי של המשתמש